ผู้มีหน้าที่ชำระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด. ) ต้องชำระภายในเดือน กุมภาพันธ์ - ของทุกปี

ภาษีป้าย จะต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย ( ภ.ป.1 ) และชำระภาษีภายในเดือน มีนาคม - ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ จะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษยนของทุกปี

ติดต่อได้ที่ส่วนการคลัง โทรศัพท์ 077-861-646