ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการประชาชนเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 มิ.ย. 2563
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 มิ.ย. 2563
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส)ประจำปี พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มิ.ย. 2563
5 ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างอาคารห้องประชุม บรเิวณมัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ท่ี่3 ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 มิ.ย. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะพาบน้้า หมู่ที่ 1 ต้าบลม่วงกลวง อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มิ.ย. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 มิ.ย. 2563
8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ 2563 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 มิ.ย. 2563
9 ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลา จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 มิ.ย. 2563
10 สถิติการให้บริการประชาชน เดือนเพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28