กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียด :
    ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ม่วงกลวง นายชัยวัฒน์ ณ สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ม่วงกลวง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**